புளித்த மா

 

பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவைக்குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். (மத் 16:6)

நம்முடைய ஆத்துமாவை நாம் காத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்றால், நம்மைச் சுற்றி நிற்கும் ஆபத்துக்களைக் குறித்த அறிவும் நமக்கு இருக்கவேண்டும். சீஷர்களுக்கு இயேசு கொடுத்த எச்சரிக்கைகளில் ஒன்று, 'புளித்த மாவைக் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருக்கவேண்டும்' என்பது. பரிசேயர் மற்றும் சதுசேயரின் உபதேசத்தினையும் 'புளித்தமா'வுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் (மத். 16:6); அப்படியே, பரலோக ராஜ்யத்தையும் இயேசு 'புளித்தமா'வுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் (லூக். 13:21). இவ்விரண்டின் வித்தியாசத்தையும், இவ்விரண்டும் நமது வாழ்க்கையில் உண்டாக்கும் வேறுபாட்டினையும் நாம் அறிந்துகொள்ளவேண்டும். பரிசேயரின் புளித்த மா நம்மை பாதாளத்திற்குக் கொண்டு செல்லும், பரலோக ராஜ்யம் என்னும் புளித்தமா நம்மை நித்திய ஜீவனுக்குக் கொண்டு சேர்க்கும். நம்முடைய ஆத்துமாவுடன் எந்த புளித்தமா சேருகின்றதோ, அதைப் பொறுத்தே நமது முடிவு நிச்சயிக்கப்படும்.

தவறான உபதேசங்கள், தேவனை விட்டும், வேதத்தின் பாதையை விட்டும் நம்மை தூரப்படுத்திவிடும். எனவே, நாம் போதிக்கிற உபதேசத்தைக் குறித்தும், கேட்கிற உபதேசத்தைக் குறித்தும் கவனமாயிருக்கவேண்டும். வசனத்திற்கு மிஞ்சிய பிரசங்கமும், வேதத்துக்கு ஒவ்வாத சுய வெளிப்பாடும் போதிப்போரையும், கேட்போரையும் கவிழ்த்துவிடுபவைகள். சகோதரரே, எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி எண்ணவேண்டாமென்று நீங்கள் எங்களாலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் (1கொரி. 4:6) என்று பவுல் எழுதுகின்றாரே. தீர்க்கதரிசனமானாலும், பிரசங்கமானாலும், மற்றெந்த வெளிப்பாடுகளானாலும் வசனம் என்ற வேலியைத் தாண்டிவிடக்கூடாது. தீர்க்கதரிசிகளுடைய ஆவிகள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அடங்கியிருக்கிறதே (1கொரி. 14:30). நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் ஆளப்படுபவர்களாயிருப்போமென்றால், நம்முடைய போதனையும் பரிசுத்த ஆவியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டதாயும், சாரமேற்றப்பட்டதாயும், சத்தியத்தைச் சார்ந்ததாயும் இருக்கும். சத்திய ஆவியானவர் நமக்குள் வந்தால், அவர் சகல சத்தியங்களுக்குள்ளும் நம்மை நடத்துவார், அவர் இயேசுவினுடைய போதனைகளிலிருந்து எடுத்து நமக்கு அறிவிப்பார் (யோவா 16:15). எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி எண்ணவும், பேசவும் ஆவியானவர் நம்மை அனுமதிப்பதில்லை. நம்முடைய போதனைகளில் புளித்த மா வந்துவிடாமல் இருக்க, இதுவே முதல் படி. நம்முடைய சுய அனுபவங்களோ, சுய பரிதாபங்களோ, சுய பாடுகளோ நம்முடைய பிரசங்க பீடத்தை அதிகம் அலங்கரிக்கும் என்றால், புளித்த மா போதகத்தில் புகுந்துவிடும். வேதத்திலிருந்து எடுத்துப் பேசுகிற ஆவியானவரைத் தள்ளி, நம்முடையதிலிருந்து நாமே எடுத்துப் பேசும் நிலைக்கு நம்முடைய தரம் தாழ்ந்துவிடும்.

அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரையொருவர் மிதிக்கத்தக்கதாகக் கூடிவந்திருக்கையில், இயேசு முதலாவது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி: நீங்கள் மாயமாகிய பரிசேயருடைய புளித்தமாவைக்குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் (லூக் 12:1) என்றார். கலாத்தியர் இப்படிப்பட்ட ஆபத்தில் சிக்கிக்கிடந்தார்கள். சுவிசேஷத்தைப் புரட்டும் மக்களால், தடம் புரட்டப்பட்டார்கள். எனவே பவுல், வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே; சிலர் உங்களைக் கலகப்படுத்தி, கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தைப் புரட்ட மனதாயிருக்கிறார்களேயல்லாமல் வேறல்ல. நாங்கள் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தையல்லாமல், நாங்களாவது, வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது, வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தால், அவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்கக்கடவன் (கலா 1:7,8) என்று கண்டிப்புடன் எழுதுகின்றார். ஆம், கொஞ்சம் புளித்தமா பிசைந்த மா முழுவதையும் புளிப்பாக்குமென்று அறியீர்களா? (1கொரி 5:6) என்று எதிர்கால ஆபத்தினையும் கொரிந்தியருக்கு பவுல் எழுதுகின்றார். செத்த ஈக்கள் தைலக்காரனுடைய பரிமளதைலத்தை நாறிக் கெட்டுப்போகப்பண்ணும் (பிர 10:1) நம்முடைய தைலம் வாசனை வீசுவதும், நாறிக் கெட்டுப் போவதும். நமக்குள் பிரவேசிக்கும் ஈக்களைப் பொறுத்தது.

நம்முடைய ஆத்துமா, எந்த புளித்த மாவுக்கு இடம்கொடுக்கின்றது? தவறான போதனைகளுக்கு நாம் செவி சாய்ப்போமென்றால், வேதத்திற்கு விரோதமாக நமது வழி சாய்ந்து போய்விடும். நம்மிடத்தில் பேசுவோரின் வார்த்தைகளைக் குறித்து நாம் எச்சரிக்கையாயிருப்போம். வேதத்திற்கு விரோதமான வார்த்தைகள் நம்முடை ஆத்துமாவில் விழ இடங்கொடுப்போமென்றால், நம்முடைய ஆத்துமா கெட்டுப்போகும். எனவே, பரலோக ராஜ்யத்திற்கடுத்த போதனைகளுக்கு செவிசாய்ப்போம். அது புளித்தமாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அதை ஒரு ஸ்திரீ எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும்வரைக்கும் மூன்றுபடிமாவிலே அடக்கிவைத்தாள் (லூக் 13:21) என்று இயேசு சொன்னதுபோல, இந்த உலகத்தை முழுவதும் சுவிசேஷ மயமாக்க பரலோக இராஜ்யம் என்னும் புளித்த மாவை நம்முடைய சரீரத்தில் அடக்கிவைத்திருக்கின்றார். நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் (மத். 5:14) என்று இயேசு போதித்தது போல, நாம் உலகத்திற்கு 'புளித்தமா'வாக இருக்கின்றோம். புளித்தமாவாகிய நாம் பிற மனிதர்களோடு கலக்கும்போது, அவர்களையும் புளிக்கச் செய்யவேண்டும். அவர்கள் அனைவரும் பரலோகத்தின் ஆத்துமாக்களாக மாறவேண்டும்.